Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е представлявало клиента в съдебен спор за претендиране на застрахователно обезщетение и процедура по принудително изпълнение пред съдебен изпълнител.