Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осигурява съдебно представителство на клиента във връзка с различни дела, свързани с претендиране на плащания по договори за покупко-продажба; неустойки и лихви за забрава; правни въпроси в сферата на интелектуалната собственост и такива от областта на трудовоправната материя и служебни правоотношения.