Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" предоставя консултации на публичната компания "Алфа България" АД по:

  • Всички корпоративни и търговски въпроси;
  • Съдействие относно сделки и съответствието им с регулаторните изисквания;
  • Консултации по изготвяне на проспекти и публично предлагане на ценни книжа;
  • Подготовка и провеждане на годишни и извънредни общи събрания на акционерите;
  • Съдействие за редовно разкриване на регулярна информация до Комисията за финансов надзор;
  • Представителство в съдебни производства за оспорване на актове на регулаторните органи.